گشتاسب مظفریان – GMozafarian

توسعه دهنده نرم افزار -Software Developer

گشتاسب مظفریان

دل نوشته اول : عشق

به نام یزدان پاک

گمشده , در کوچه پس کوچه های ذهن

آشفته است از این آشفتگی

دوباره خواب !

            آرزوی بیداری

در این خواب بی انتها

            فقط ماییم و ماییم

بستم ,چشمانم را روی این دنیا

دنیایی که درها رو بسته

                        بر روی من , تو

اوج نمیگیریم هرگز

هرگز

            هرگز

گفتند : دنیا زیباتر است مردک / رویاست مشکلت

مردک

بازکردم , چشمانم را

بیداری

            بیداری

فرق داشت با آن دنیا

در خواب هایم فقط من و تو بودیم

در این دنیا

مرز

            مرز

قانون

            قواعد

مرز

            مرز , قانون و قواعد

کوچک کرده دنیای مارا

جادار نیست برای ما

این جهان

چون ما نهایت رویاییم

بدون مرز

ای کاش افکار جهان هم بدون مرز بود

دوستدار شما : گشتاسب مظفریان 

گشتاسب مظفریان

گشتاسب مظفریان

دلدل نوشتهدل نوشته اولدل نوشته های گشتاسب مظفریانعشقگ.مگشتاسبمظفریاننوشته

گشتاسب مظفریان گشتاسب مظفریان • شهریور ۲۶, ۱۳۹۳


Previous Post

Next Post

پاسخ دهید

Your email address will not be published / Required fields are marked *