گشتاسب مظفریان – GMozafarian

توسعه دهنده نرم افزار -Software Developer

گ.م

خروارها فکر…

با نام یزدان پاک

در گوشه ای دنج, کنار سه گوش دیوار

زیر خرواری از افکار

در فکر حاله ی نور دور جزیره کوچک غرب افریقا

فکر دوستانم در بند زحاک

فکر نوشابه و آش کشک

فکر تنگدستی و اشک

گشادی و گشت

اعتیاد, بی پولی

فروش همسر, پولی

تحریم ملت

عیش دولت

فتوا و فحشای دختر

زِر مفت حوله, مغز مختل

سنگ به شکم بستن

گرگ و میش, لخت به خانه رفتن

سوپر گرگ های مثبت

پورشه فرزند ابن ثابت

سهام دبی, منفعت

حاجی شدن, رفعت

بز زاد های منفی

صبح تا شب, چندر قازی

اعتراض, تناب, بند, دار غالی

ای سهراب من در سکوت خود پنهانم

در بالای رود بی خانمانم

آب اینجا شفاف و زلال است

در فرودست سر دوستانم زیر آب است

شنا را دوست دارند پس تنشان زیر شن ها است

من بیخانمان و گه مالِ افکارم

در بالا دست, خود,فکر,آزاد, می کنم

سرو و سپیدار زنده می کنم

گ.م

 

دوستان کلمه غالی یعنی” نرخ گران” پس کسی نَگه اشتباه نوشتی باید با “ق” باشه …..

 

آبآب را گل نکنیدآش کشکآفریقاارشادازاشکاعتراضافکارافکاریبالای رودبزبندبند زحاکبیخانمانپایین رودتحریمتنابتنگدستیجزیرهحاجیحولهخداخروارخفهداردبیدلدل نوشتهدولترفعتزادزرزیرساعتسرسکوتسهامسهرابسوپرشن هاشناعیشغالیغربفکرکلهگ.مگرانیگرگگرگ های مثبتگشتگشتاسبگه ملمختلمظفریانمغزمفتملتمنمنفعتمنفینبشتهنرخ گراننوشابه سیاسی

گشتاسب مظفریان گشتاسب مظفریان • فروردین ۱۶, ۱۳۹۴


Previous Post

Next Post

پاسخ دهید

Your email address will not be published / Required fields are marked *