گشتاسب مظفریان – GMozafarian

توسعه دهنده نرم افزار -Software Developer

ناتغییر

ناتغییر ….

به نام یزدان پاک

زمان گذشت
تنفرم به دشمنم کور شد
کیلومتر ها گذشت
تنم زِ یار دور شد
به ضلع چهارم جهان سقوط کرد
ایمان رو به افول شد
روحم , به تمام ابعاد و اضلاع جهان سفر کرد
همه چیز متغییر شد
جز عشق
یگانه نیروی ناتغییر
گ.م

ناتغییر

ناتغییر

ابعادافولایمانتغییرتنمدلدورروحمزمان گذشتصلع چهارم جهانضلعضلهعشقگ.مگشتاسبمتغییرمظفریانناتغییرنوشتهنوشتهپنیرویگانه

گشتاسب مظفریان گشتاسب مظفریان • فروردین ۱۸, ۱۳۹۴


Previous Post

Next Post

پاسخ دهید

Your email address will not be published / Required fields are marked *